Wat is neurologische muziektherapie?


Sinds eind jaren tachtig is een groep van Amerikaanse neurowetenschappers en muziektherapeuten op zoek naar de meest effectieve werking van muziek op de mens.  

Eén van de belangrijkste bouwstenen van hun onderzoek is dat de meest basale delen van ons hersenstelsel werken op basale pulsen. Deze vertonen grote overeenkomsten met de puls van muziek.

Muziek heeft naast puls en ritme nog een belangrijke neurologische eigenschap:  het activeert gelijktijdig veel  verschillende delen van ons brein.

Daarnaast blijkt het maken van muziek de plasticiteit van de hersenen doorlopend te stimuleren.

Gebruikmakend van deze drie belangrijke uitgangspunten zijn vele studies naar de neurologische werking van muziektherapie gestart onder leiding van de hoogleraren M. Thaut en I. MacIntosh.  

Zij kwamen tot de ontdekking dat - door het zeer gericht aanbieden van muziek en puls – motorische-,  spraak- en cognitieve problemen met een neurologische oorsprong effectieve verbeteringen bereikt kunnen worden.  Hun onderzoek richtte zich in eerste  instantie op mensen met  een  verworven hersenletsel,  zoals Cerebraal Vasculair Accident (CVA), of mensen met Parkinson.  Later breidde dit zich uit naar andere aandoeningen,  zoals Autisme Spectrum Stoornis en concentratie problemen.  

Er is inmiddels door vele neurowetenschappers, muziektherapeuten, muziekpsychologen en revalidatieartsen  gepubliceerd over onderzoek naar de neurologische werking van muziektherapie.

Bron: Parkinson vereniging